Engineer - Road Safety & Active Travel

Location
Denbigh, Denbighshire (Sir Ddinbych)
Salary
29,577 – £32,234 (subject to evaluation)
Posted
22 Jul 2021
Closes
04 Aug 2021
Ref
PPTP00041W3CWE
Job role
Engineer
Contract Type
Full time

A vacancy exists for an enthusiastic and motivated Engineer with experience of road safety engineering and/or active travel.

The post holder will assist the Principal Engineer – Road Safety and Sustainable Transport to deliver an efficient road safety function.

The post holder will develop a range of engineering projects to encourage more active travel journeys and also to reduce casualties caused by road traffic collisions.

The post holder will be proficient in the use of AutoCAD and will be able to produce designs and specifications for engineering schemes and will be required to supervise construction work.

They will regularly attend meetings with the public, Councillors and other key stakeholders.

Appointment subject to satisfactory references.

If you would like to discuss this role further, please call Ben Wilcox-Jones (Principal Engineer – Road Safety & Sustainable ) on 01824 706922.

If you are interested in this vacancy, please apply on-line via the website www.denbighshire.gov.uk.

 

Candidates must complete our application form to be considered. We regret that we are unable to reply to all applications.

Mae gennym swydd wag ar gael i Beiriannydd brwdfrydig a llawn cymhelliant gyda phrofiad o beirianneg diogelwch ar y ffyrdd a/neu deithio llesol.

Bydd deiliad y swydd yn helpu’r Prif Beiriannydd - Diogelwch ar y Ffyrdd a Theithio Llesol i gyflawni swyddogaeth diogelwch ar y ffyrdd effeithlon.

Bydd deiliad y swydd yn datblygu amrediad o brosiectau peirianneg i annog mwy o deithiau llesol a hefyd i leihau nifer yr unigolion sy’n cael eu hanafu gan wrthdrawiadau traffig ffyrdd.

Bydd deiliad y swydd wedi meistroli meddalwedd AutoCAD ac yn gallu cynhyrchu dyluniadau a manylebau ar gyfer cynlluniau peirianneg. Bydd gofyn iddo/iddi hefyd oruchwylio gwaith adeiladu.

Bydd yn mynychu cyfarfodydd yn rheolaidd gyda’r cyhoedd, Cynghorwyr a budd-ddeiliaid allweddol eraill.

Penodiad yn amodol ar eirdaon boddhaol.

Os hoffech chi drafod unrhyw agwedd ar y swydd hon ymhellach, ffoniwch Ben Wilcox-Jones (Prif Beiriannydd – Diogelwch ar y Ffyrdd a Theithio Llesol) ar 01824 706922.    

Os oes gennych chi ddiddordeb yn y swydd wag hon, gwnewch gais ar-lein trwy ein gwefan www.sirddinbych.gov.uk.

Rhaid i ymgeiswyr lenwi ein ffurflen gais i gael eu hystyried. Yn anffodus, ni allwn ateb pob cais.