Traffic & Transportation Engineer

Location
North Wales
Salary
£41,881 - £44,863 per annum
Posted
18 Sep 2020
Closes
19 Oct 2020
Ref
REQ003488
Job role
Engineer
Contract Type
Full time

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Gogledd Cymru, LL30 9GN

Conwy County Borough Council, North Wales, LL30 9GN

Welsh Language Requirements: The ability to communicate in Welsh to converse at ease with customers is desirable for this post.

Here in Conwy in beautiful North Wales, we are reshaping our highway network for the 21st Century.  We are looking for an experienced Traffic and Transportation Engineer to plan for more active travel, more sustainable transport and changing commuter habits.

You will manage a team of 12 staff working on traffic engineering and road safety schemes, active travel, traffic regulation (signs and lines), accident investigations, road safety education, training and publicity, and development control consultations.

You will ensure that we meet all statutory requirements in these areas and contribute to the development of strategies, policies and schemes to promote active travel and sustainable transport, reduce accidents and aid the safe movement of all highway users.  

You should have a degree or diploma in civil engineering or other relevant discipline, and extensive experience in a traffic/transport related field. You should also have a broad knowledge of current legislation and practice and experience of project management of traffic initiatives and schemes.

The role requires a high standard of written and verbal communication, strong financial management skills, and a creative approach to problem solving.  Traffic and road safety is something everyone has an opinion on and can often be contentious - it will be up to you to make evidence based decisions and to communicate them effectively.

Manager details for informal discussion regarding the post: Victor Turner, Traffic and Network Management Officer – 01492 575402 victor.turner@conwy.gov.uk

Conwy is a great organisation to work for and we have a wide range of additional benefits. 

Candidates must complete our application form to be considered. CVs by themselves will not be accepted. If you have not received an interview invitation within three weeks of the closing date, you must assume that you have not been short listed for interview.

For further details and to apply please visit our web site www.conwy.gov.uk/jobs

Conwy is committed to safeguarding - qualifications and references will be verified.

Gofynion y Cymraeg: Mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg er mwyn sgwrsio yn rhwydd â chwsmeriaid yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.

Yma yng Nghonwy yng Ngogledd Cymru hardd, rydym yn ail-lunio ein rhwydwaith priffyrdd ar gyfer yr 21ain Ganrif. Rydym yn chwilio am Beiriannydd Traffig a Chludiant profiadol i gynllunio ar gyfer teithio mwy llesol, cludiant fwy cynaliadwy a newid arferion cymudwyr.

Byddwch yn rheoli tîm o 12 aelod o staff sy'n gweithio ar beirianneg traffig a chynlluniau diogelwch ar y ffyrdd, teithio llesol, rheoleiddio traffig (arwyddion a llinellau), ymchwiliadau damweiniau, addysg diogelwch ffyrdd, hyfforddiant a chyhoeddusrwydd, ac ymgynghoriadau rheoli datblygu.

Byddwch yn sicrhau ein bod yn cwrdd â'r holl ofynion statudol yn y meysydd hyn ac yn cyfrannu at ddatblygu strategaethau, polisïau a chynlluniau i hyrwyddo teithio llesol a chludiant gynaliadwy, lleihau damweiniau a chynorthwyo symud holl ddefnyddwyr priffyrdd yn ddiogel.

Dylai fod gennych radd neu ddiploma mewn peirianneg sifil neu ddisgyblaeth berthnasol arall, a phrofiad helaeth mewn maes cysylltiedig â thraffig / cludiant. Dylai fod gennych hefyd wybodaeth eang am ddeddfwriaeth ac arfer cyfredol a phrofiad o reoli prosiectau mentrau a chynlluniau traffig.

Mae'r rôl yn gofyn am safon uchel o gyfathrebu ysgrifenedig a llafar, sgiliau rheoli ariannol cryf, a dull creadigol o ddatrys problemau. Mae traffig a diogelwch ar y ffyrdd yn rhywbeth y mae pawb yn barnu arno ac yn aml gall fod yn ddadleuol - chi fydd yn gwneud penderfyniadau ar sail tystiolaeth a'u cyfleu'n effeithiol.

Manylion y Rheolwr ar gyfer trafodaeth anffurfiol am y swydd:  Victor Turner, Rheolwr Traffig a Rhwydwaith, -01492 575402 victor.turner@conwy.gov.uk

Mae Conwy yn sefydliad gwych i weithio iddo ac mae gennym ystod eang o fuddion ychwanegol.

Mae’n rhaid i ymgeiswyr lenwi ein ffurflen gais i gael eu hystyried. Ni dderbynnir CVs ar eu pen eu hunain. Os nad ydych wedi cael gwahoddiad i gyfweliad o fewn tair wythnos o'r dyddiad cau, dylech gymryd yn ganiataol nad ydych ar y rhestr fer ar gyfer cyfweliad.

I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais ewch i’n gwefan www.conwy.gov.uk/swyddi

Mae Conwy wedi ymrwymo i ddiogelu. Bydd cymwysterau a geirdaon yn cael eu dilysu.