Officer (Design Contracts & Delivery) 

Location
Cardiff (Caerdydd)
Salary
£23,866 - £28,221
Posted
26 Nov 2018
Closes
07 Dec 2018
Ref
EN50006557
Job role
Officer
Contract Type
Full time

   Planning Transport & Environment

 

       Officer (Design Contracts & Delivery) 

Ref. EN50006557                                Grade    6                          £23,866 - £28,221

An opportunity has become available for a Grade 6 Officer / Technician working within the Design, Contracts and Delivery Section, providing Design, Contract and Construction Management on a range of infrastructure projects throughout Cardiff. 

The successful candidate will be proficient in AutoCAD Civil 3D 2014 and be able to prepare technical contract drawings.

The role requires a good understanding and knowledge of Construction Design Management and experience of delivering work to budget and timescales in a high pressure environment.

The following experience would be desirable;

•           Preparing bills of quantities in accordance with the ‘Method of Measurement for Highway Works’ and have an understanding of the ‘Design Manual for Roads and Bridges’.

•           Working knowledge of the NEC3 - Options A and B.

•           Experience of Contract & Construction Management within the highway industry.

For further information regarding this role please contact Ollie Marsh or Neil Pugh.

This vacancy is suitable for post share.

We welcome applications in both English and Welsh. Applications received in Welsh will not be treated less favourably than English applications.

As a large public sector organisation, it is important to us that we support the economic wellbeing of our citizens and that our workforce better reflects the communities we serve.   Therefore, although not a requirement for application, we welcome and encourage applications from individuals:

aged under 25

 

not in employment, education or training

 

from our local communities including in particular those from the Cardiff BAME community

 

able to communicate fluently in Welsh

 

Closing date:  7th December 2018

Cynllunio, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd

 

Swyddog (Dylunio, Contractau a Darparu)  

Cyf. EN50006557                                Gradd    6                          £23,866 - £28,221

Mae cyfle wedi codi ar gyfer Swyddog / Technegydd Gradd 6 yn yr Adran Dylunio, Contractau a Darparu i weithio ar Reoli Dyluniadau, Contractau ac Adeiladu mewn cysylltiad ag amrywiaeth eang o brojectau seilwaith ledled Caerdydd.  

Mae’n rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus allu defnyddio AutoCAD Civil 3D 2014 a pharatoi dyluniadau contract technegol.

Mae'r rôl yn gofyn am ddealltwriaeth a gwybodaeth dda am Reoli Dylunio Adeiladu a phrofiad o gyflawni gwaith i'r gyllideb a'r amserlenni mewn amgylchedd o bwysau mawr.

Byddai'r profiad canlynol yn ddymunol;

•           Paratoi bil meintiau yn unol â’r ‘Dull Mesur ar gyfer Gwaith Priffordd’ a meddu ar ddealltwriaeth o’r ‘Llawlyfr Dylunio ar gyfer Ffyrdd a Phontydd’.

 

•           Gwybodaeth ymarferol o’r NEC3 – Opsiynau A a B.

•           Profiad o Reoli Contractau ac Adeiladu yn y diwydiant priffyrdd.

I gael rhagor o wybodaeth am y rôl hon cysylltwch ag Ollie Marsh neu Neil Pugh.

Mae’r swydd yn addas i’w rhannu.

Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg a Saesneg. Ni fydd ceisiadau Cymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

A ninnau yn sefydliad sector cyhoeddus mawr, mae’n bwysig ein bod yn cefnogi lles economaidd ein dinasyddion a bod ein gweithlu’n adlewyrchu’r cymunedau a wasanaethwn yn well.   Felly, er nad yw’n ofynnol er mwyn gwneud cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion:

dan 25 oed

 

nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant

 

o’n cymunedau lleol, yn arbennig o gymuned Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig Caerdydd

 

sy’n gallu cyfathrebu’n rhugl yn Gymraeg

 

Dyddiad cau:  7 Rhagfyr 2018