Officer (Supervisor)

Location
Cardiff (Caerdydd)
Salary
£23,866 - £28,221
Posted
26 Nov 2018
Closes
07 Dec 2018
Job role
Officer
Contract Type
Full time

Planning Transport & Environment

 

 Officer (Supervisor)

Ref.  EN50234702                             Grade    6                     £23,866 - £28,221

A post has become available for an Officer / Supervisor working within the Design, Contracts and Delivery Section, providing supervision and inspection of a range of infrastructure projects throughout Cardiff.

Example duties:

•           Planning and organising works.

•           Daily Supervision / Inspection of projects.

•           Assisting the Project Manager in the delivery of projects under the NEC3 Contract

•           Administration / record keeping for projects.

•           Ensuring all construction work meets the required specification of the Council.

The successful candidates should have;

•           Experience in the supervision and delivery of highway construction works.

•           Good understanding and knowledge of Chapter 8 of the Traffic Signs Manual and the Safety at Street Works and Road Works Code of Practice.

•           Good understanding and knowledge of Construction Design Management.

Experience of contract administration in accordance with NEC3 Option A & B and of Contract & Construction Management within the highway industry would be desirable.

This vacancy is suitable for post share.

We welcome applications in both English and Welsh. Applications received in Welsh will not be treated less favourably than English applications.

As a large public sector organisation, it is important to us that we support the economic wellbeing of our citizens and that our workforce better reflects the communities we serve.   Therefore, although not a requirement for application, we welcome and encourage applications from individuals:

aged under 25

 

not in employment, education or training

 

from our local communities including in particular those from the Cardiff BAME community

 

able to communicate fluently in Welsh

 

Closing date:  7th December 2018

Cynllunio, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd 

 

 Swyddog (Goruchwylydd)

Cyf.  EN50234702                             Gradd    6                     £23,866 - £28,221

Mae cyfle wedi codi i Swyddog / Goruchwylydd yn gweithio yn  yr Adran Dylunio, Contractau a Darparu i gynorthwyo â goruchwylio ac archwilio mewn cysylltiad ag amrywiaeth eang o brojectau seilwaith ledled Caerdydd.

Dyletswyddau enghreifftiol:

•           Cynllunio a threfnu gwaith.

•           Goruchwylio dyddiol / Archwiliad projectau.

•           Cynorthwyo'r Rheolwr Projectau wrth gyflawni projectau dan y Contract NEC3

•           Gweinyddu / cadw cofnodion ar gyfer projectau

•           Sicrhau bod yr holl waith adeiladu’n bodloni manyleb gofynnol y Cyngor.

Dylai fod gan yr ymgeiswyr llwyddiannus:

•           Brofiad o ran goruchwylio a chyflawni'r gwaith adeiladu priffyrdd.

•           Dealltwriaeth dda o Bennod 8 o’r Llawlyfr Arwyddion Traffig a’r Cod Ymddygiad Diogelwch Gwaith Stryd a Gwaith Ffordd.

•           Dealltwriaeth a gwybodaeth dda o Reoli Dylunio Adeiladu.

Byddai profiad o weinyddu contractau yn unol ag NEC3 Opsiwn A a B ac o Reoli Contractau ac Adeiladu o fewn y diwydiant priffyrdd yn ddymunol.

Mae’r swydd yn addas i’w rhannu.

Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg a Saesneg. Ni fydd ceisiadau Cymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

A ninnau yn sefydliad sector cyhoeddus mawr, mae’n bwysig ein bod yn cefnogi lles economaidd ein dinasyddion a bod ein gweithlu’n adlewyrchu’r cymunedau a wasanaethwn yn well.   Felly, er nad yw’n ofynnol er mwyn gwneud cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion:

dan 25 oed

 

nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant 

 

o’n cymunedau lleol, yn arbennig o gymuned Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig Caerdydd 

 

sy’n gallu cyfathrebu’n rhugl yn Gymraeg

 

Dyddiad cau:  7 Rhagfyr 2018