Engineer (Cycling)

Location
Cardiff (Caerdydd)
Salary
£28,221 - £32,233 - Grade 7
Posted
30 Apr 2018
Closes
29 May 2018
Job role
Engineer
Contract Type
Full time

An opportunity has become available within City Operations in the Transport Vision, Policy & Strategy Team for a Grade 7 Engineer (Cycling).

There is an increasing need to invest in cycling infrastructure in Cardiff associated with achieving the outcomes of the Cardiff Ambition, Corporate Business Plan, Local Development Plan, Local Transport Plan and fulfil statutory obligations associated with the Active Travel Act and Well-being of Future Generations Act.

The emerging Cardiff Cycling Strategy seeks to double cycling journeys by 2026. There is a high proportion of daily journeys in Cardiff that are short and local and could be made by walking and cycling with the right infrastructure in place.

The Integrated Network Map approved by the Council commits to Active Travel infrastructure improvements over the next 15 years subject to funding developed through robust consultation and detailed technical analysis.

Delivery of these commitments will greatly assist in reducing congestion, supporting modal shift and making a major contribution to public health by encouraging active lifestyles, tackling obesity and improving local air quality.

This post will provide the project management, design and delivery support for an ambitious programme of cycling improvements and initiatives.

Your duties will include:

• Project manage, design and deliver cycling schemes.

• Act in a client role for detailed design and construction of cycling schemes.

• Undertake site visits by bicycle.

• Utilise specialist knowledge and expertise to support service delivery, inform the Council’s infrastructure programmes and bid for funding.

• Develop, build and maintain relationships with key internal and external customers and stakeholders and undertake scheme consultations.

• Organise and attend events, meetings and workshops in relation to the delivery of schemes, initiatives and policy.

• Assist with developing, managing, maintaining and amending policies, plans and procedures utilising best practice and other innovative approaches.

• Ensure compliance with Health and Safety legislation as well as any other local, national or Council requirement relevant to service delivery.

For further information or informal discussion about this post please contact Jason Dixon, Team Leader, Transport Vision, Policy & Strategy on telephone number (029) 2087 3271.

This post is subject to Disclosure and Barring Service Enhanced checks. This vacancy is suitable for post share.

We welcome applications in both English and Welsh.

Applications received in Welsh will not be treated less favourably than English applications.

Closing date: 29/05/2018

Mae cyfle wedi codi yn Nhîm Gweledigaeth, Polisi a Strategaeth Trafnidiaeth, Gweithrediadau’r Ddinas i Beiriannydd (Beicio) Gradd 7.

Mae angen cynyddol i fuddsoddi yn y seilwaith feicio yng Nghaerdydd yn unol a chyflawni canlyniadau Uchelgais Caerdydd, y Cynllun Busnes Corfforaethol, y Cynllun Datblygu Lleol, Cynllun Trafnidiaeth Lleol a chyflawni ymrwymiadau statudol sy’n gysylltiedig â’r Ddeddf Teithio Llesol a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Mae’r Strategaeth Feicio Caerdydd sy’n ymddangos yn anelu at ddyblu teithiau beicio erbyn 2026. Mae cyfran uchel o deithiau dyddiol yng Nghaerdydd sy’n rai byr a lleol ac y gellid eu gwneud drwy gerdded a beicio gyda’r seilwaith leol yn ei le.  Mae’r Map Rhwydwaith Integredig a gymeradwywyd gan y Cyngor yn ymrwymo i welliannau yn y seilwaith Teithio Llesol dro sy 15 mlynedd nesaf yn amodol ar gyllid a ddatblygwyd drwy ymgynghori cadarn a dadansoddiad technegol manwl.  Bydd cyflawni’r ymrwymiadau hyn yn helpu’n fawr i leihau tagfeydd, cefnogi newid moddol a gwneud cyfraniad o bwys i iechyd cyhoeddus drwy annog patrymau byw iach, mynd i’r afael a gorbwysedd a gwella ansawdd yr aer yn lleol.

Bydd y swydd hon yn darparu’r rheolaeth, dylunio a chefnogaeth cyflawni ar gyfer y project ar gyfer rhaglen uchelgeisiol o welliannau a mentrau beicio.

Bydd y dyletswyddau yn cynnwys:

•           Rheoli project, dylunio a chyflawni cynlluniau beicio.

•           Gweithredu yn rôl y cleient ar gyfer dylunio manwl ac adeiladu cynlluniau beicio.

•           Cyflawni ymweliadau â safleoedd ar gefn beic

•           Defnyddio gwybodaeth arbenigol ac arbenigedd i gefnogi darparu gwasanaeth, hysbysu rhaglenni seilwaith y Cyngor a chynnig am gyllid.

•           Datblygu, adeiladu a chynnal perthnasoedd a chwsmeriaid mewnol ac allanol allweddol a rhanddeiliaid a chyflawni ymgynghoriadau cynllun.

•           Trefnu a mynychu digwyddiadau, cyfarfodydd a gweithdai parthed cyflawni cynlluniau, mentrau a pholisi.

•           Cynorthwyo gyda datblygu, rheoli a chynnal a diwygio polisïau, cynlluniau a gweithdrefnau gan ddefnyddio arfer gorau ac ymagweddau blaengar eraill.

•           Sicrhau cydymffurfiaeth â deddfwriaeth Iechyd a Diogelwch yn ogystal ag unrhyw ofyniad lleol, cenedlaethol neu Gyngor perthnasol i gyflawni gwasanaeth.

Mae’r swydd hon yn amodol ar wiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae’r swydd hon yn addas i’w rhannu.

Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg a Saesneg. Ni fydd ceisiadau Cymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Dyddiad cau: 29/05/2018